دسته: آمار

پروژه آمار ساختمان وبرج سازی 0

پروژه آمار ساختمان وبرج سازی

پروژه آمار ساختمان وبرج سازی مقدمه: نحوه استقرار بناهای شهر یکی از مهمترین مسائل ارتباطی بین انسان و محیط شهری است بناهای شهر با فضایی که ایجاد می‌کنند و تناسبات و سازمان فضایی‌شان یکی...

نابرابری چبیشف 0

نابرابری چبیشف

چکیده:در نظریه احتمالات، نابرابری چبیشف، تضمین می‌کند که در هر نمونه تصادفی یا توزیع احتمال، «تقریباً تمامی» مقادیر، در نزدیکی میانگین خواهند بود. بطور دقیقتر این قضیه بیان می‌کند که حداکثر مقادیری که در...

پروژه آمار میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی 0

پروژه آمار میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی

مقدمه:هدف از انجام این بررسی آماری، اینکه دریابیم:«چند درصد از دانش آموزان سال اول دبیرستان تصمیم دارند در رشته ی ریاضی- فیزیک تحصیل کنند»موضوع مورد مطالعه:میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول یک دبیرستان...

پروژه آمار جمعیت کل ایران 0

پروژه آمار جمعیت کل ایران

مقدمه: دانستن میزان رشد جمعیت وبرآورد جمعیت و کنترل آن  در هر کشوری اهمیت  بسزایی را داراست . از این رو ابتدا باید از میزان دقیق رشد جمعیت  مطلع بود تا با توجه به...