دسته: آمار

نابرابری چبیشف 0

نابرابری چبیشف

چکیده:در نظریه احتمالات، نابرابری چبیشف، تضمین می‌کند که در هر نمونه تصادفی یا توزیع احتمال، «تقریباً تمامی» مقادیر، در نزدیکی میانگین خواهند بود. بطور دقیقتر این قضیه بیان می‌کند که حداکثر مقادیری که در...

پروژه آمار میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی 0

پروژه آمار میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی

مقدمه:هدف از انجام این بررسی آماری، اینکه دریابیم:«چند درصد از دانش آموزان سال اول دبیرستان تصمیم دارند در رشته ی ریاضی- فیزیک تحصیل کنند»موضوع مورد مطالعه:میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول یک دبیرستان...

پروژه آمار جمعیت کل ایران 0

پروژه آمار جمعیت کل ایران

مقدمه: دانستن میزان رشد جمعیت وبرآورد جمعیت و کنترل آن  در هر کشوری اهمیت  بسزایی را داراست . از این رو ابتدا باید از میزان دقیق رشد جمعیت  مطلع بود تا با توجه به...

پروژه آمار بررسی هدفمندسازی یارانه ها 0

پروژه آمار بررسی هدفمندسازی یارانه ها

مقدمه:هدف از گرد آوری و تنظیم این پروژه آمار بدست آوردن نتیجه ای هر چند کوچک ومختصر ودارای جامعه آماری بسیار کوچک می باشد که بتوان تا حدودی میزان رضایت ونظر مردم را راجع...