دسته: اقتصاد

تحقیق خصوصی سازی 0

تحقیق خصوصی سازی

تحقیق خصوصی سازی قسمتی از متن:اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش...

تحقیق قرارداد کار و شرایط آن 0

تحقیق قرارداد کار و شرایط آن

تحقیق قرارداد کار و شرایط آن قسمتی از متن:‌پیمانکار می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان ، پیمانهایی با پیمانکاران جزء بنندد ،‌مشروط به آنکه...

تحقیق جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن 0

تحقیق جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن

تحقیق جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن قسمتی از متن:موضوع شکاکانه منعکس کننده تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به...

تحقیق جایگاه نفت در اقتصاد کشور 0

تحقیق جایگاه نفت در اقتصاد کشور

تحقیق جایگاه نفت در اقتصاد کشور قسمتی از متن: به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه...

نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد 0

نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد

نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد نقش پس اندازی بیمه به طور کلی رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم تولید یا درامد سرانه کشور اطلاق می شود.چهار عامل ۱- جمعیت ۲- منابع طبیعی...

تحقیق مدلهای اقتصاد سنجی 0

تحقیق مدلهای اقتصاد سنجی

تحقیق مدلهای اقتصاد سنجی مقدمه:در رساله حاضر سعی بر آن است تا ضمن معرفی متغیرهای مورد استفاده در مدلهای اقتصاد سنجی و تعریف انواع مدلهای اقتصاد سنجی ، از طریق برآورد مدلها ( الگوها...