دسته: باستان شناسی

پایان نامه مقایسه تطبیقی فرم و نقش ظروف و اشیا سفالی و فلزی سده های میانه اسلامی ایران 0

پایان نامه مقایسه تطبیقی فرم و نقش ظروف و اشیا سفالی و فلزی سده های میانه اسلامی ایران

مقدمه:زیبایی و ارزش هنر اسلامی تا حدودی به احجام فلزی و سفالی و به تزئینات آنها بستگی دارد. در فاصله زمانی بین شش قرن نخست هجری قمری، سابقه هنر اسلامی در احجام فلزی و...