دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی 0

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی

فهرست مطالب : فصل اول : تعاریف و مفاهیممقدمهآغاز زندگی اجتماعی کودکمهمترین مراحل تحول شخصیت اجتماعی کودکان از نظر میدجامعه پذیریعوامل یا کارگزاران جامعه پذیریعوامل دیگرهدفهای جامعه پذیریاجتماعی شدنگونه های اجتماعی شدنتأثیر هنجار ها...

بررسی میزان كارایی آموخته های مشاوران فارغ التحصیل از كارشناسی مشاوره در آموزش و پرورش 0

بررسی میزان کارایی آموخته های مشاوران فارغ التحصیل از کارشناسی مشاوره در آموزش و پرورش

فهرست مطالب : فصل اولمقدمهبیان مسئلههدف های پژوهشمحدودیت ها پژوهشتعریف واژه های و اصطلاحات فصل دوممقدمهتعریف راهنماییفلسفه راهنماییتاریخچه راهنماییانواع راهنماییخدمات راهنماییخدمات مشاوره ایراهنمایی مشاوره در آموزش و پرورشآموزش متوسطه در ایرانفرایند هدایت تحصیلی در نظام...

بررسی میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل 0

بررسی میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل

فهرست مطالب :مقدمهموضوع پژوهشاهمیت پژوهشاهداف پژوهشفرضیه های تحقیقتعریف اصطلاحات و مفاهیممتغیرهامقدمهرضایت مندی زناشوییرضایت مندی زناشویی و خانوادهسن ازدواجهمسر یابیهدف اصلی ازدواجازدواج و رضایتمندی زناشوییمقاصد ازدواج و تاثیر بر رضایت مندیازدواج به عنوان پدیده ای...

بررسی میزان تاثیر شن بازی درمانی ،در درمان كودكان پیش فعال سنین 5 تا 7 سال 0

بررسی میزان تاثیر شن بازی درمانی ،در درمان کودکان پیش فعال سنین ۵ تا ۷ سال

فهرست مطالب : فصل اولمقدمهبیان مسئلهضرورت و هدف پژوهشفرضیه ‌ی پژوهشسوال پژوهشتعاریف نظری و عملیاتی متغیرها فصل دوماختلال مربوط به کمبود توجه (بیش فعالی)نشانه های کمبود توجه – بیش فعالی درکودکانعوامل مؤثر در بروز بیماریشیوعبیش...

بررسی میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون 0

بررسی میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون

فهرست مطالب :فصل اول :مقدمهبیان مسئلهاهمیت پژوهشهدف پژوهشبیان فرضیهتعاریف عملیاتی واژه ها فصل دوم :پیشینه پژوهش و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیمقدمهتعریف پرخاشگریپرخاشگری از دیدگاه زیست شناسی در مبانی فیزیولوژیآمیگدال و رفتار پرخاشگرانهنقش...

بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر 0

بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر

فهرست مطالب : فصل اولمقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت کارفرضیه تحقیقتعریف نظریتعریف عملیات فصل دوماسترس و سندرم افسردگیافسردگیافسردگی زیست – شیمیاییافسردگی واکنشیمدل سلیه از استرسافسردگیسرزنش خودنومیدیترحم به خودنظریه روانکاوینظریه های یادگیریرویکرد شناختیتعریفافسردگی واکنشیافسردگی درون زادافسردگی روان...

بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B 0

بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B

فهرست مطالب :فصل اولمقدمهبیان مسألهضرورت و اهمیت تحقیقفرضیات یا سؤالات تحقیقروش تحقیقجامعه پژوهش و حجم نمونهتعریف واژه ‎ها و اصطلاحات فصل دومتعریف اضطراب و انواع آنشدت اضطرابعلل و انگیزه ‎های اضطرابشیوع اضطراباضطراب از دیدگاه مکاتب...

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو در بین دانشجویان 0

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو در بین دانشجویان

فهرست مطالب : فصل اول: طرح تحقیقمقدمهبیان مسئلهتعریف موضوع تحقیقهدفها و سؤالهای ویژه تحقیقفرضیه‌ های تحقیقاهمیت موضوع تحقیقروش انجام تحقیقمحدودیتهای تحقیقفصل دوم: سابقه موضوع تحقیقپایه‌ های علمی و نظریه‌ های مربوط به مسئله مطرح...

بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی 0

بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی

مقدمه:انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی و وارث تمامی تجارب تاریخ زندگی گذشته همه نسلها در همه عصرها است. تربیت ضرورت رشد حیات آدمی است و در سایه رشد قوای درونی است که استعداد ها...