دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی بهداشت روانی در زنان و مردان شاغل 0

بررسی بهداشت روانی در زنان و مردان شاغل

فهرست مطالب : فصل اول ، موضوع پژوهشمقدمهبیان مسئلهموانع اشتغال زنانموانع اجتماعیموانع آموزشیاهمیت موضوعاهداف تحقیقاهداف جزئیتعریف نظری و عملیاتی متغیرهاتعریف عملیاتی بهداشت روانی  فصل دوم : پیشینه پژوهشتحقیقات داخل کشور فصل سوم : روش تحقیقپایایی...

تحقیق استرس 0

تحقیق استرس

تحقیق استرس در قالب فایل Word ورد ۴۶ صفحه کاملا قابل ویرایش به همراه جزئیات آماده دانلود , پرنیت و ارائه می باشد . تحقیق استرس در قالب فایل ورد ۴۶ صفحه کاملا قابل...

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناس 0

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناس

فهرست مطالب : فصل اول:۱-۱ مقدمه۱-۲ بیان مساله۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق۱-۴ اهداف تحقیق۱-۵ فرضیه‌های تحقیق۱-۶ متغیرهای تحقیق۱-۷ تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصی  فصل دوم:۲-۱ خانواده۲-۲ ازدواج۲-۳ رضایت زناشویی۲-۴ عوامل موثر بر رضایت...

بررسی تیپ شخصیتی(درون گرا- برون گرا) در بازیگران گروه های مختلف تئاتر 0

بررسی تیپ شخصیتی(درون گرا- برون گرا) در بازیگران گروه های مختلف تئاتر

فهرست مطالب :چکیده فصل اول: طرح تحقیقمقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت تحقیقپرسش های پژوهشیفرضیه های پژوهشیتعریف مفهومیتعریف عملیاتی فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیقتاریخچه ی در ارتباط با موضوع شخصیتتعاریف شخصیتعوامل موثر در تعیین شخصیتشکل گیری...

بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان 0

بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

فهرست مطالب :فصل اولمقدمهبیان مسئلههدف از تحقیق و اهمیت مسالهفرضیه تحقیقمتغیرهای پژوهش فصل دوماضطراب و فشار روانیاجزای اضطرابانواع اضطراباندازه‌ گیری اضطراباضطراب امتحانرویکردهای درمانی اضطراب (رفتار درمانی ، درمان شناختی – رفتاری)بحران اضطراب در نوجوانیدیدگاه های...

بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25-18 0

بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸

فهرست مطالب : فصل اول : کلیات تحقیقمقدمهبیان مسالهاهداف تحقیقفرضیه تحقیق فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیقاختلالات خلقیحمله مانیبیخوابیخلق افسردهنبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگیآشفتگی خواباحساس گناه وبی ارزشیشیوع افسردگی شدیداختلال...

بررسی رغبتهای شغل دانش‌ آموزان دختر ناشنوا و عادی 0

بررسی رغبتهای شغل دانش‌ آموزان دختر ناشنوا و عادی

فهرست مطالب :فصل اولمقدمهبیان مسئلهفرضیه تحقیقهدف تحقیقفایده و اهمیت تحقیقضرورت اجرای تحقیقعوارض مشکل مورد تحقیقتعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق  فصل دومتاریخ تعلیم و تربیت کر ولالها در جهان و ایرانروشهای آموزش و پرورش دانش‌...

بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان 0

بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان

فهرست مطالب : فصل اولمقدمهتعریف مسئلهضرورت و اهمیت انجام تحقیقاهداف تحقیقپیشینه تحقیق فصل دوم: گستره نظرینوجوانیاهمیت نوجوانیاجتماعی شدنعوامل اجتماعی شدنرسانه های همگانی و نوجوانانبازی های رایانه ای-ویدیوییارتباطارتباط جمعیرسانه های گروهی (همگانی)تاریخچه بازی های رایانه ای-...