دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشی-ترویجی 0

بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشی-ترویجی

فهرست مطالب :چکیدهکلمات کلیدیمقدمهمواد و روشهانتایج و بحثارزیابی شاخصهای ترویجی از نظر کارشناسانسطح بندی استان ‌ها از نظر فعالیت ‌های آموزشی- ترویجیوضعیت استان‌ها از نظر شاخص‌ های ترکیبی هفتگانهپیشنهادهامنابع  قسمتی از متن :اقتصاددانان اولین...

بررسی والدین و مسئولین مدارس در جهت كاهش مشكلات تربیتی و اخلاقی 0

بررسی والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی و اخلاقی

فهرست مطالب :فصل اولمقدمهبیان مسئلهتعاریف عملیاتی فصل دومپیشینه تحقیق فصل سومآزمودنیهاطرح پژوهشیابزاراندازه گیریروش جمع آوری اطلاعاتی فصل چهارمیافته های پژوهشیبحث درباره یافته ها فصل پنجممحدودیتهاپیشنهادات و کاربردخلاصه و نتیجه گیری فهرست منابع قسمتی از متن :پژوهش وکنجکاوی از تمایلات طبیعی...

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه 0

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

فهرست مطالب :چکیده تحقیق فصل اولمقدمهبیان مسألهضرورت و اهمیت تحقیقاهداف تحقیقسؤالات و فرضیات تحقیقروش تحقیقجامعه پژوهش و حجم نمونهتعریف واژه‎ها و اصطلاحات فصل دوممبانی نظریتعریف افسردگیعلایم افسردگیدیدگاه‎ها و مکاتب مرتبط با افسردگیپژوهشهای انجام شده پیرامون...

بزهكاری نوجوانان 0

بزهکاری نوجوانان

فهرست مطالب :تعریف بزهکاریبزهکاری نوجوانانطبقه بندی بزهکاریملاک بزهکار بودن نوجوانانبررسی نظریه های انحراف اجتماعی از دیدگاه های مختلفنظریه برچسب زنیدیدگاه نظریه برچسب زنی درباره بزهکاری نوجوانانسایر نظریه های مرتبط با بزهکاریبزهکاری از نظریه فرویدنظریه...

بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سردمزاج و عادی با آزمون MMPI 0

بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سردمزاج و عادی با آزمون MMPI

فهرست مطالب : فصل اول :مقدمهموضوع پژوهشهدف پژوهشفایده و اهمیت پژوهشفرضیه های پژوهشتعریف عملیاتی متغیرها فصل دوم :پیشینه پژوهشمبانی نظریتحقیقات انجام شده فصل سوم :مقدمهجامع آمارینمونه و روش نمونه گیریابزار اندازه گیریروش آماری فصل چهارم :تحلیل داده...

بلوغ و بحران بیولوژیكی عاطفی 0

بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی

فهرست مطالب :مقدمهبلوغانواع  بلوغسن بلوغنشانه های بلوغبلوغ و بحران بیولوژیکیبلوغ و بحران عاطفهمنابع  قسمتی از متن :در جریان رشد انسان دوران حساسی وجود دارد که در شکل گیری شخصیت و زندگی فرد نقش مهمی...

بزهکاری اطفال 0

بزهکاری اطفال

فهرست مطالب :مقدمهانگیزه و روش تحقیقطرح فرضیهکلیات و مفاهیممسوولیت کیفری اطفال درعهد باستانروند تاریخی مسوولیت کیفری اطفالخصایص مسوولیت کیفری درعهد باستانجمعی بودن مسوولیت کیفریعینی بودن مسوولیت کیفریخصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستاننحوه برخورد...

بهداشت روانی 0

بهداشت روانی

فهرست مطالب :مقدمهمهارت خودآگاهیاجزاء خودآگاهیمهارت کنترل خشممرحله اول: خودآگاهی هیجانیمرحله دوم: خنثی کردن خشممرحله سوم:‌ قاطعیتمهارت حل مسئله و تصمیم‎ گیریمراحل مهارت حل مسئله و تصمیم‎گ یریمهارت مقابله با استرستفاوت‎های فردی در مقابله با...

بهداشت روان 0

بهداشت روان

فهرست مطالب :مقدمهتاریخچهتعریف بهداشت روانتعریف سازمان جهانیچند نشانه هشدار دهنده برای ضعف روانیجمعیت های آسیب پذیر (HighRisk) در بهداشت رواناهمیت بهداشت روانعلل افزایش شیوع بیماری های روانیانواع بیماری های روانی۱ ـ بیماری های عمده...