دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی رابطه رضایت شغلی و عملكرد شغلی 0

بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی

فهرست مطالب :فصل اولدیباچهموضوع تحقیقاهمیت و فایده تحقیقهدف تحقیقفرضیه تحقیقتعاریف اصطلاحات فصل دومبررسی تاریخیخشنودی شغلیریشه و سرچشمه خشنودیرضایت شغلی به عنوان یک متغیر وابستهرضایت شغلی به عنوان یک متغیر مستقلهمبسته ‌‌‌‌های خشنودی شغلیاهمیت خشنودی شغلینظریه‌‌‌‌...

بررسی رابطه بین عزت نفس و افكار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه 0

بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه

فهرست مطالب :چکیده فصل اولمقدمهطرح مسئلهاهداف پژوهشفرضیاتتعریف نظریضرورت و اهمیت تحقیقکلید واژه فصل دومنگاهی به تاریخچه متغییرهای پژوهشمقدمهپیشینه نظریمفهوم عزت نفسچگونگی پیدایش عزت نفس در افرادعزت نفس از دیدگاه قرآن ، احادیث و دانشمندان اسلامیمعانی...

بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان 0

بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

فهرست مطالب :فصل اول: مقدمهمقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصررشد ملاک‌های اخلاقیبیان موضوعهدف پژوهشضرورت و اهمیت پژوهش:تاریخچه مختصر در جهان و ایرانمفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟ فصل دوم : پیشینه پژوهشماهیت...

بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه 0

بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

فهرست مطالب :فصل اول (معرفی تحقیق)چکیدهمقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت تحقیقاهداففرضیه های تحقیتعریف عملیاتیفصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)مقدمهالف) مبانی نظری پژوهشمکاتب و نظریات مدیریتنظریات سازمانیآدام اسمیتمدیریت علمیمدیریت اداری نظریه کلاسیک سازمانکاربرد تئوری کلاسیک در...

بررسی رغبتهای شغل دانش‌ آموزان دختر ناشنوا و عادی 0

بررسی رغبتهای شغل دانش‌ آموزان دختر ناشنوا و عادی

فهرست مطالب :فصل اولمقدمهبیان مسئلهفرضیه تحقیقهدف تحقیقفایده و اهمیت تحقیقضرورت اجرای تحقیقعوارض مشکل مورد تحقیقتعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق  فصل دومتاریخ تعلیم و تربیت کر ولالها در جهان و ایرانروشهای آموزش و پرورش دانش‌...

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه 0

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

فهرست مطالب : فصل اول : طرح تحقیقمقدمهموضوع تحقیقبیان مسالهاهمیت و ضرورت تحقیقاهداف تحقیقمحدود زمانی و مکانی تحقیقپیشینه تحقیقتحقیقات داخلیتحقیقات خارجیجمع بندی نتایج تحقیقاتتعاریف مربوط به هویتموانع و تنگناهای تحقیقفصل دوم : مبانی و...

بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تكرار پایه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 18 ته 0

بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقه ۱۸ ته

فهرست مطالب : فصل اول: طرح پژوهشمقدمهبیان مسئلهضرورت پژوهشسئوالهای پژوهشفرضیه های پژوهشتعریف مفاهیم و اصطلاحات فصل دوم: پیشینه پژوهشمقدمهعوامل ایجاد کننده افت تحصیلی و تکرار پایهتحقیقات جهانی انجام شدهوضعیت مطالعات در ایران فصل سوم: روش پژوهشمقدمهروش...

بررسی علل فرار دختران 0

بررسی علل فرار دختران

فهرست مطالب : فصل اول: کلیات تحقیقاهمیت مسئلهتعریف علمی واژه‌هانوجوانیکجروی یا انحراف فصل دوم: فرار دختران از خانهمقام زن در جهان‌بینی اسلامیفرار دختراننقش عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی در انحرافنقش مسائل اجتماعی در...

بررسی علل انحراف اجتماعی دانش آموزان دختر 0

بررسی علل انحراف اجتماعی دانش آموزان دختر

فهرست مطالب : فصل اول : بیان مسئلهمقدمهتاریخچه در ایران و جهانچهار چوب نظری تحقیقدیدگاه زیست شناختیتئوری روانشناختی انحرافنظریه جامع شناسانتئوری ساختاری و خرده فرهنگی انحرافنظریه هاتعریف کج رویتعریف انحراف اجتماعیتعریف انحراف اجتماعی با...