دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

کتاب موفقیت شما به زبان انگلیسی 0

کتاب موفقیت شما به زبان انگلیسی

کتاب موفقیت شما به زبان انگلیسی « معرفی جعبه آرزوهای من » آیا میخواهید به قدرت های اسرار آمیز درونتان پی ببریدوبه آرزوهایتان برسید؟آیامیخواهید در درس وتحصیلات وحرفه و کار پیشرفت شایانی بکنید؟آیا میدانید...

کارتهای روش بیان اهداف .... 0

کارتهای روش بیان اهداف ….

کارتهای روش بیان اهداف …. « معرفی جعبه آرزوهای من » آیا میخواهید به قدرت های اسرار آمیز درونتان پی ببریدوبه آرزوهایتان برسید؟آیامیخواهید در درس وتحصیلات وحرفه و کار پیشرفت شایانی بکنید؟آیا میدانید زندگی...

کارتهای اهداف من 0

کارتهای اهداف من

کارتهای اهداف من « معرفی جعبه آرزوهای من » آیا میخواهید به قدرت های اسرار آمیز درونتان پی ببریدوبه آرزوهایتان برسید؟آیامیخواهید در درس وتحصیلات وحرفه و کار پیشرفت شایانی بکنید؟آیا میدانید زندگی شما به...

روش بیات هدف(جملات مربوطه) 0

روش بیات هدف(جملات مربوطه)

روش بیات هدف(جملات مربوطه) « معرفی جعبه آرزوهای من » آیا میخواهید به قدرت های اسرار آمیز درونتان پی ببریدوبه آرزوهایتان برسید؟آیامیخواهید در درس وتحصیلات وحرفه و کار پیشرفت شایانی بکنید؟آیا میدانید زندگی شما...

جملات تاکیدی مثبت (به سوی موفقیت) 0

جملات تاکیدی مثبت (به سوی موفقیت)

جملات تاکیدی مثبت (به سوی موفقیت) « معرفی جعبه آرزوهای من » آیا میخواهید به قدرت های اسرار آمیز درونتان پی ببریدوبه آرزوهایتان برسید؟آیامیخواهید در درس وتحصیلات وحرفه و کار پیشرفت شایانی بکنید؟آیا میدانید...

یک کتاب کوچکاما کارا برای موفقیت شما به زبان انگلیسی 0

یک کتاب کوچکاما کارا برای موفقیت شما به زبان انگلیسی

یک کتاب کوچکاما کارا برای موفقیت شما به زبان انگلیسی « معرفی جعبه آرزوهای من » آیا میخواهید به قدرت های اسرار آمیز درونتان پی ببریدوبه آرزوهایتان برسید؟آیامیخواهید در درس وتحصیلات وحرفه و کار...

پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون) 0

پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون)

پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون) این پرسشنامه توسط کونور و دیویدسون در سال ۲۰۰۳ ساخته شد. این پرسشنامه را کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) با مرور منابع پژوهشی ۱۹۹۱-۱۹۷۹ حوزه تاب­ آوری تهیه...

پرسشنامه استاندارد نگرش مسئولیت (سالکووسکیس و همکاران) 0

پرسشنامه استاندارد نگرش مسئولیت (سالکووسکیس و همکاران)

پرسشنامه استاندارد نگرش مسئولیت (سالکووسکیس و همکاران) مقیاس نگرش مسئولیت توسط سالکووسکیس و همکاران در سال ۲۰۰۰ ساخته شد. این مقیاس، یک پرسشنامه ۲۶ سؤالی است، و بدون مولفه بوده که به منظور بررسی...