دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

بیماریهای روانی 0

بیماریهای روانی

فهرست مطالب :مقدمهبیماریهای روانیاختلالات روانیاختلالات شخصیتاسترس وبحرانخدمات اولیه بهداشتیانواع استرسافسردگی وعلل آنعلل افسردگیفشار روانی و افسردگیجرم و بیماری روانیبرخی از مجرمها و جنایاتنتیجهخوشبختی در سایۀ دینمنابع ومآخذ قسمتی از متن :یکی از مشکلات و معضلات...

گزارش کارآموزی رشته های روانشناسی و علوم تربیتی، مهد کودک 0

گزارش کارآموزی رشته های روانشناسی و علوم تربیتی، مهد کودک

مقدمهکودکان در سالهای پیش از دبستان به علت خصوصیات سنی خود نیاز به فضای مناسب برای کار ، فعالیتهای گروهی و حرکت دارند وآموزش در این سالها بیشتر بصورت بازی ، مشاهده وتجربه است...

مقاله طرح درس معلمان: بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیتهای فوق برنامه 0

مقاله طرح درس معلمان: بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیتهای فوق برنامه

قسمتی از متن : در قرن حاضر برای مواجهه موثر با چالشها و بحرانهای موجود میان پدیده جهانی شدن و بومی ماندن بحران جمعیت – دگرگونیهای فناوری و شرایط حرفه ای بستری مناسبتر – کارسازتر...

مقاله طرح درس معلمان؛ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( ارزشیابی توصیفی ) 0

مقاله طرح درس معلمان؛ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( ارزشیابی توصیفی )

قسمتی از متن:اهداف تحقیق :کسب مهارت های بحث و گفتگومشارکت در فعالیتهای گروهیایجاد انگیزه برای مطالعه و یادگیریکسب مهارتهای مربوط به ارتباطات بین فردیکسب مهارتهای مطالعه درستتوجه به موضوع مورد مطالعهکسب مهارت تفکر انتقادیارتباط...

بررسی اختلال لجبازی و نافرمانی مقابله ای در کودکان 0

بررسی اختلال لجبازی و نافرمانی مقابله ای در کودکان

 چکیده:اختلال نافرمانی مقابله ای، یکی از اختلالات دوران کودکی و نوجوانی می باشد، که در آن کودک مبتلا به آن رفتارهای متمرّدانه یا ناسازگار یا خصمانه در برابر منابع اقتدار نشان می‌دهد. کودکانی که...