دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی علل اعتیاد جوانان 0

بررسی علل اعتیاد جوانان

فهرست مطالب : مقدمهتعریف موضوع تحقیق و هدف آناهمیت و انگیزه انتخاب موضوعفرضیات و متغیرهاقلمرو مکانی و زمانیروش تحقیقروش جمع آوری اطلاعاتتعریف نمونه و جامعهمحدودیت های تحقیقتعاریف و اصطلاحات خاصتعریف اعتیاد به صورت جامعتاریخچه...

بررسی روشهای بكارگیری آموزش مجازی (ICT) در ارتقاء فرایند 0

بررسی روشهای بکارگیری آموزش مجازی (ICT) در ارتقاء فرایند

فهرست مطالب : فصل اول : کلیات پژوهشمقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت مسئلهسوالات تحقیقاهداف تحقیقانگیزه پژوهشگرتعاریف واژه های کلیدی فصل دوم : ادبیات و پیشینه های پژوهشتاریخچه اطلاع رسانیظهور کتاب به عنوان رسالهظهور رسانه های صوتی...

بررسی روشهای آموزشی ناشنوایان و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی شان 0

بررسی روشهای آموزشی ناشنوایان و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی شان

فهرست مطالب : فصل اول : طرح تحقیقمقدمهبیان مسئلهاهمیت مسئلهاهداف تحقیقفرضیهمحدودیتهاتعریف اصطلاحات و مفاهیم خاص فصل دوم : بررسی ادبیات تحقیقتاریخچهسابقه تعلیم و تربیت ناشنوایان در ایرانسابقه تاریخی تعلیم و تربیت ناشنوایانتعریفی بر ناشنواییعلل...

بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن 0

بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن

فهرست مطالب :چکیدهفصل اول :کلیاتمقدمهطرح مسالهاهداف پژوهشضرورت تحقیق فصل دوم : نگاهی به تاریخچه های پژوهشمقدمهادبیات تحقیق ( استرس )پیشینه نظری ( استرس)تعریف سردرد های میگرنیانواع سردردسردرد شریانی از نوع میگرنتعریف میگرن ( تاریخچه )نشانه...

بررسی میزان تاثیر شن بازی درمانی ،در درمان كودكان پیش فعال سنین 5 تا 7 سال 0

بررسی میزان تاثیر شن بازی درمانی ،در درمان کودکان پیش فعال سنین ۵ تا ۷ سال

فهرست مطالب : فصل اولمقدمهبیان مسئلهضرورت و هدف پژوهشفرضیه ‌ی پژوهشسوال پژوهشتعاریف نظری و عملیاتی متغیرها فصل دوماختلال مربوط به کمبود توجه (بیش فعالی)نشانه های کمبود توجه – بیش فعالی درکودکانعوامل مؤثر در بروز بیماریشیوعبیش...

بررسی میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون 0

بررسی میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون

فهرست مطالب :فصل اول :مقدمهبیان مسئلهاهمیت پژوهشهدف پژوهشبیان فرضیهتعاریف عملیاتی واژه ها فصل دوم :پیشینه پژوهش و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیمقدمهتعریف پرخاشگریپرخاشگری از دیدگاه زیست شناسی در مبانی فیزیولوژیآمیگدال و رفتار پرخاشگرانهنقش...

بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر 0

بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر

فهرست مطالب : فصل اولمقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت کارفرضیه تحقیقتعریف نظریتعریف عملیات فصل دوماسترس و سندرم افسردگیافسردگیافسردگی زیست – شیمیاییافسردگی واکنشیمدل سلیه از استرسافسردگیسرزنش خودنومیدیترحم به خودنظریه روانکاوینظریه های یادگیریرویکرد شناختیتعریفافسردگی واکنشیافسردگی درون زادافسردگی روان...

بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B 0

بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B

فهرست مطالب :فصل اولمقدمهبیان مسألهضرورت و اهمیت تحقیقفرضیات یا سؤالات تحقیقروش تحقیقجامعه پژوهش و حجم نمونهتعریف واژه ‎ها و اصطلاحات فصل دومتعریف اضطراب و انواع آنشدت اضطرابعلل و انگیزه ‎های اضطرابشیوع اضطراباضطراب از دیدگاه مکاتب...

بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیر اصولی از دیدگاه دانشجویان 0

بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیر اصولی از دیدگاه دانشجویان

فهرست مطالب :فصل اول طرح تحقیقمقدمهبیان مسئله پژوهشفرضیه پژوهشتعاریف مفاهیم پژوهشمتغیرهااهمیت و ضرورت پژوهشاهداف پژوهش فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهشپیشگفتارازدواجازدواج و عوامل موثر بر آنتأثیر سن ازدواجشناخت مسائل و مشکلات جوانان در امر ازدواجبررسی...

بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل 0

بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

فهرست مطالب : فصل اولمقدمهموضوع پژوهشفایده و اهمیت و هدف پژوهشهدف و فایده تحقیقتعاریف عملیاتی فصل دوممقدمهپیشینه تحقیقسلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلیسلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه فرویدسلطه گری و...