دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل 0

بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

فهرست مطالب : فصل اولمقدمهموضوع پژوهشفایده و اهمیت و هدف پژوهشهدف و فایده تحقیقتعاریف عملیاتی فصل دوممقدمهپیشینه تحقیقسلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلیسلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه فرویدسلطه گری و...

بررسی مسائل و مشکلات آموزشی مدرسه دخترانه نابینایان 0

بررسی مسائل و مشکلات آموزشی مدرسه دخترانه نابینایان

فهرست مطالب : فصل اولمقدمهبیان مسئلهانگیزه تحقیقاهداف تحقیقاهمیت موضوع مورد بررسی فصل دومتاریخچه توجه نابینایانگذری بر تاریخچه آموزش و پرورش در ایران و جهانتاریخچه خط بریل در جهان و ایرانتعریف و طبقه بندی نابیناییعوامل مؤثر...

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار طلاق در ایران 0

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار طلاق در ایران

فهرست مطالب :چکیدهواژگان کلیدیمقدمهتحقیقات پیشینچارچوب نظری تحقیقمدل تحقیقفرضیات تحقیقروش تحقیقاعتبارو روایی تحقیقتعریف متغیرهایافته های تحقیقنتیجه گیریپیشنهادها و راهکارهامنابع و مأخذضمائممیزان طلاق به ۱۰۰ ازدواج به تفکیک استانها در سال ۱۳۷۵میزان طلاق به ۱۰۰ ازدواج...

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی 0

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی

فهرست مطالب : فصل اول : تعاریف و مفاهیممقدمهآغاز زندگی اجتماعی کودکمهمترین مراحل تحول شخصیت اجتماعی کودکان از نظر میدجامعه پذیریعوامل یا کارگزاران جامعه پذیریعوامل دیگرهدفهای جامعه پذیریاجتماعی شدنگونه های اجتماعی شدنتأثیر هنجار ها...

بررسی میزان كارایی آموخته های مشاوران فارغ التحصیل از كارشناسی مشاوره در آموزش و پرورش 0

بررسی میزان کارایی آموخته های مشاوران فارغ التحصیل از کارشناسی مشاوره در آموزش و پرورش

فهرست مطالب : فصل اولمقدمهبیان مسئلههدف های پژوهشمحدودیت ها پژوهشتعریف واژه های و اصطلاحات فصل دوممقدمهتعریف راهنماییفلسفه راهنماییتاریخچه راهنماییانواع راهنماییخدمات راهنماییخدمات مشاوره ایراهنمایی مشاوره در آموزش و پرورشآموزش متوسطه در ایرانفرایند هدایت تحصیلی در نظام...

بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی 0

بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی

تحقیق بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و در دوره ابتدایی در قالب فایل Word ورد ۱۳۰ صفحه کاملا قابل ویرایش به همراه جزئیات آماده دانلود ,...

بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشی-ترویجی 0

بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشی-ترویجی

فهرست مطالب :چکیدهکلمات کلیدیمقدمهمواد و روشهانتایج و بحثارزیابی شاخصهای ترویجی از نظر کارشناسانسطح بندی استان ‌ها از نظر فعالیت ‌های آموزشی- ترویجیوضعیت استان‌ها از نظر شاخص‌ های ترکیبی هفتگانهپیشنهادهامنابع  قسمتی از متن :اقتصاددانان اولین...

بزهكاری نوجوانان 0

بزهکاری نوجوانان

فهرست مطالب :تعریف بزهکاریبزهکاری نوجوانانطبقه بندی بزهکاریملاک بزهکار بودن نوجوانانبررسی نظریه های انحراف اجتماعی از دیدگاه های مختلفنظریه برچسب زنیدیدگاه نظریه برچسب زنی درباره بزهکاری نوجوانانسایر نظریه های مرتبط با بزهکاریبزهکاری از نظریه فرویدنظریه...

بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سردمزاج و عادی با آزمون MMPI 0

بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سردمزاج و عادی با آزمون MMPI

فهرست مطالب : فصل اول :مقدمهموضوع پژوهشهدف پژوهشفایده و اهمیت پژوهشفرضیه های پژوهشتعریف عملیاتی متغیرها فصل دوم :پیشینه پژوهشمبانی نظریتحقیقات انجام شده فصل سوم :مقدمهجامع آمارینمونه و روش نمونه گیریابزار اندازه گیریروش آماری فصل چهارم :تحلیل داده...