دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه افسردگي دانشجويان (کاواجا و برايدن) 0

پرسشنامه افسردگی دانشجویان (کاواجا و برایدن)

پرسشنامه افسردگی دانشجویان (کاواجا و برایدن) مقیاس افسردگی دانشجویان، ابزاری جدید برای سنجش میزان افسردگی دانشجویان است که توسط کاواجا و برایدن (۲۰۰۶) در دانشگاه کوینزلند استرالیا طراحی شده است. این مقیاس متشکل از...

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI) 0

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI) پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد شاخصی برای تعیین میزان فرسودگی شغلی مشاوران و روان­درمانگران است و توسط دیوید گلدارد (۱۹۸۹) ساخته شده است. این پرسشنامه یک مقیاس درجه ­بندی هفتگانه...

پرسشنامه استاندارد رجحان شغلي (آمابایل و همکاران) 0

پرسشنامه استاندارد رجحان شغلی (آمابایل و همکاران)

پرسشنامه استاندارد رجحان شغلی (آمابایل و همکاران) آزمون رجحان شغلی به منظور تشخیص تفاوت های فردی در جهت گیری انگیزشی درونی و بیرونی درسال ۱۹۹۴ توسط آمابایل و همکارانش ساخته شد. این آزمون تمام...

پرسشنامه استاندارد پيوند با مدرسه 0

پرسشنامه استاندارد پیوند با مدرسه

پرسشنامه استاندارد پیوند با مدرسه این پرسشنامه توسط رضائی شریف و همکاران(۱۳۹۱) برای اندازه ‏گیری پیوند دانش‏ آموزان با مدرسه در مقاطع ابتدایی، راهنمائی و متوسطه براساس مصاحبه با گروه‏ های کانونی ساخته شده...

پرسشنامه الگوهای تدریس 0

پرسشنامه الگوهای تدریس

پرسشنامه الگوهای تدریس این پرسشنامه، یک پرسشنامه­ محقق ساخته است که مؤلفه­ های اصلی آن برگرفته از کتاب الگوهای تدریس جویس و همکاران، ترجمه بهرنگی(۱۳۸۴) و سوالهای آن از کتاب الگوهای تدریس بهرنگی(۱۳۸۴)، پرسشنامه...

پرسشنامه استاندارد سبك دلبستگي (هزن و شيور) 0

پرسشنامه استاندارد سبک دلبستگی (هزن و شیور)

پرسشنامه استاندارد سبک دلبستگی (هزن و شیور) این پرسشنامه توسط هزن و شیور (۱۹۸۷) ساخته شده و در ایران توسط رحیمیان بوگر و همکاران (۱۳۸۳) بر روی پرستاران بیمارستان­های دولتی شهر اصفهان هنجاریابی شده...