دسته: زیست شناسی

پاورپوینت جانور شناسی نظری 0

پاورپوینت جانور شناسی نظری

پاورپوینت جانور شناسی نظری جانور شناسی مهمتریت مباحثی که علم جانورشناسی از آنها بحث می کند طرز نامگذاری جانوران جانوران تک یاخته ای مشخصات تک سلولی ها حرکت در تک سلولی ها طرز زندگی...

جزوه گیاهشناسی 0

جزوه گیاهشناسی

جزوه گیاهشناسی فصل اول. سلول و بافتهای گیاهیفصل دوم. مورفولوژی اندامهای گیاهیفصل سوم. ساقه (Stem) فصل چهارم. ساختمان گل و میوهفصل پنجم. رشد و نمو در گیاهانفصل ششم. متابولیسمفصل هفتم. تغذیه گیاهفصل هشتم. فتوپریودیسمفصل...