دسته: طب کار و ایمنی

پاورپوینت حوادث ناشی از کار 0

پاورپوینت حوادث ناشی از کار

قسمتی از متن:الف: تعریف کارکار مجموعه اعمالی است که انسان به کمک مغز، دست، ابزار و ماشین برای استفاده عملی از ماده روی آن انجام می دهد.ب: تعریف حادثهحادثه عبارتست از رویدادی که بطور...

تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار 0

تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار

چکیده:فرایند صنعتی شدن، موجب استفاده فزاینده از ابزار وماشین آلات فنی شده است. عدم رعایت اصول صحیح در ساخت یا استفاده از وسایل، حوادث ناشی از کار را افزایش داده است. بنابر بیانیه آمار...