دسته: علوم آزمایشگاهی

سموم سيانوباكتريايي 0

سموم سیانوباکتریایی

سموم سیانوباکتریایی بخشی از متن اصلیفهرست مطالبعنوان     صفحهچکیده     مقدمه     فصل اول: انواع سیانوباکترها و ویژگیهای بیولوژیکی، ظاهری و بلومهای سمی آنها     1-1- تاریخچه     1-2- ویژگیهای ساختاری و بیولوژیکی سیانوباکترها...