دسته: محیط زیست

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست 0

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

مقدمه:امروزه مباحث تخصصی و کاربردی در حوزه صنعت از وسعت شایان توجهی برخوردار است و با توجه به وجود رویه های مختلف در عملکرد عوامل مرتبط با امور محیط زیست انسانی، برقراری ارتباط و...

تحقیق آلودگی هوا 0

تحقیق آلودگی هوا

مقدمه :آلودگی هوا مانند هر پدیده دیگری دارای پیشینه ای است که مطالعه آن از دیدگاه متخصصانِ محیط زیست، بخش قابل توجهی از پژوهش ها را در برمی گیرد. علاوه بر این، صاحبان مشاغلی...