دسته: مدیریت

مدیریت دانش 0

مدیریت دانش

مدیریت دانش مقدمه: دانش : مخلوط سیالی از تجربیات، ارزش ها، اطلاعات موجود و نگرش‌های کارشناسی نظام یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره گیری از تجربیات و اطلاعات جدید به دست می‌دهد....

مدیریت انگیزش 0

مدیریت انگیزش

مدیریت انگیزش مقدمه: برای اینکه مدیران درکارخود موفق باشند ، باید بتوانند تشخیص دهند که افراد با چه انگیزه ای وظایف خودراانجام می دهند ؛ اگرچه برخی رفتارهای انسان تصادفی وازروی احساسات وناشی ازواکنشهای...

مدیریت تکنولوژی 0

مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی تکنولوژی تکنولوژی از واژه لاتین «تکنولوژیا» گرفته شده است. در طول تاریخ دچار تغییر وتحولات زیاد گشته و واژه تکنولوژی از ترکیب «تکنیک» به معنای فن، پسوند «لوژی» به معنای شناسی و...

مدیریت استرس 0

مدیریت استرس

مدیریت استرس مقدمه: فرهنگ سازمانی، مسائل مختلفی برای افراد گوناگون به همراه آورده است. مهمترین مسئله همان موضوعی است که ما تحت عنوان «استرس» می‌شناسیم. درواقع، واژه استرس به اندازه واژه‌هایی همچون سی‌دی، غذاهای...

مدیریت پروژه 0

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه مدیریت پروژه عبارت است از به کارگیری دانش، مهارت ها، ابزار ها و تکنیک ها برای فعالیت های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه. محتویات فایل : ۱- مفهوم مدیریت پروژه۲- فرایند...

سبک های مدیریت 0

سبک های مدیریت

سبک های مدیریت چکیده:در این مقاله با ارائه تعاریفی از مدیریت و سبک های مدیریت ، بهسازی و توانمند سازی در آموزش و پرورش و تحقیقات پیشین در این زمینه هرگونه توسعه و خلاقیت...

پایان نامه 0

پایان نامه

پایان نامه چکیده:هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر اهواز بود. نمونه این تحقیق شامل ۴۰ نفر از مدیران آموزش و پرورش...

ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان 0

ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان این پرسشنامه برای سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ساخته شده است. در این پرسشنامه بنابراین ۸ ویژگی عمده کارآفرینان که در پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی سنجیده می...

پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) 0

پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) این پرسشنامه از کتب معتبر مدیریت استخراج شده و استاندارد می باشد. سوالات این پرسشنامه در قالب هشت معیار ۶ گزینه ای طراحی شده اند و نحوه امتیاز...