دسته: مدیریت

پرسشنامه اعتماد سازمانی (الونن و دیگران) 0

پرسشنامه اعتماد سازمانی (الونن و دیگران)

پرسشنامه اعتماد سازمانی (الونن و دیگران) این پرسشنامه در سال ۲۰۰۸ توسط آلونن و همکاران ساخته شده است. و دارای ۴۹ گویه و ۳ مولفه می باشد. ویژگی پرسشنامه(بطور خلاصه): تعداد گویه ها: ۴۹...

پرسشنامه چابکی سازمانی 0

پرسشنامه چابکی سازمانی

پرسشنامه چابکی سازمانی این پرسشنامه به منظور سنجش میزان چابکی سازمان طراحی شده است. این پرسشنامه محقق ساخته بوده و دارای ۴ مولفه و ۲۹ گویه می باشد. ویژگی پرسشنامه(بطور خلاصه): تعداد گویه ها:...

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی (مایر و آلن) 0

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی (مایر و آلن)

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی (مایر و آلن) پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و آلن در سال ۱۹۹۰ پس از بازبینی­های مکرر پرسشنامه ۲۴ عبارتی برای سنجش سه بعد تعهد سازمانی ارائه دادند که سوالات مربوط...

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی(شرر و همکاران) 0

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی(شرر و همکاران)

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی(شرر و همکاران) این مقیاس توسط شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنتیک – دون، جاکوبس و راجرز (۱۹۸۲) با اهداف زیر ساخته شده است: اول اینکه ابزاری برای پژوهش­های بعدی تهیه گردد. دوم...

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندي سازماني 0

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی کاملاً استاندارد بوده و توسط اورگان و کونوسکی در سال ۱۹۹۶ ساخته شده است. ویژگی پرسشنامه(بطور خلاصه): تعداد گویه ها: ۱۹ تعدادمولفه: ۵ مولفه(نوع دوستی،...