دسته: مدیریت

ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان 0

ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان این پرسشنامه برای سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ساخته شده است. در این پرسشنامه بنابراین ۸ ویژگی عمده کارآفرینان که در پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی سنجیده می...

پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) 0

پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) این پرسشنامه از کتب معتبر مدیریت استخراج شده و استاندارد می باشد. سوالات این پرسشنامه در قالب هشت معیار ۶ گزینه ای طراحی شده اند و نحوه امتیاز...

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی (مایر و آلن) 0

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی (مایر و آلن)

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی (مایر و آلن) پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و آلن در سال ۱۹۹۰ پس از بازبینی­های مکرر پرسشنامه ۲۴ عبارتی برای سنجش سه بعد تعهد سازمانی ارائه دادند که سوالات مربوط...

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی(شرر و همکاران) 0

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی(شرر و همکاران)

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی(شرر و همکاران) این مقیاس توسط شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنتیک – دون، جاکوبس و راجرز (۱۹۸۲) با اهداف زیر ساخته شده است: اول اینکه ابزاری برای پژوهش­های بعدی تهیه گردد. دوم...

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندي سازماني 0

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی کاملاً استاندارد بوده و توسط اورگان و کونوسکی در سال ۱۹۹۶ ساخته شده است. ویژگی پرسشنامه(بطور خلاصه): تعداد گویه ها: ۱۹ تعدادمولفه: ۵ مولفه(نوع دوستی،...