دسته: نساجی

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه نساجی 0

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه نساجی

چکیده:در گزارش این کارآموزی سعی شده است تا قسمتهای مختلف کارخانه نقشین یزد مورد بحث و تجربه قرار گیرد و همچنین این کوشش به عمل آمده است تا از ابتدای تولید تا انتهای تولید...

Structure and mechanics of woven fabrics 0

Structure and mechanics of woven fabrics

Structure and mechanics of woven fabricsThis chapter discusses and reviews the fundamental scienceand technology behind fabric structure and mechanics. The chapterintroduces the extent of knowledge regarding fabric deformations, suchas tensile, bending and shearing, and...

Analysis of Impact Air-permeabilityof Fabrics 0

Analysis of Impact Air-permeabilityof Fabrics

Analysis of Impact Air-permeabilityof Fabrics In this paper, the methodology of studies on the impact air-permeability of fabrics is pre – sented. Stands for the static and dynamic investigation of textiles are described. A...