دسته: Access

سیستم ثبت پرونده (سیستم ثبت اسناد) 0

سیستم ثبت پرونده (سیستم ثبت اسناد)

سیستم ثبت پرونده (سیستم ثبت اسناد)در پایگاه داده اکسس: که دارای قابلیت :ثبت پرونده– شماره سیستم– پرونده– نام– نام خانوادگی– نام پدر– کد ملی– تاریخ پرونده– سایر توضیحاتجستوجوی مشخصاتجستجوی شماره ملیجستجوی شماره سیستملیست شماره...