دسته: Ajax

نمونه مسایل آجاكس 0

نمونه مسایل آجاکس

نمونه مسایل آجاکس شامل موارد زیر است : ۱- توضیح مختصری درباره آجاکس۲- برنامه ای بنویسید که بااستفاده از آجاکس در زمان ورود رمز بتواند درست بودن یا اشتباه بودن آن را تشخیص دهد...