تهران آی پی

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه 0

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

فهرست مطالب :چکیده تحقیق فصل اولمقدمهبیان مسألهضرورت و اهمیت تحقیقاهداف تحقیقسؤالات و فرضیات تحقیقروش تحقیقجامعه پژوهش و حجم نمونهتعریف واژه‎ها و اصطلاحات فصل دوممبانی نظریتعریف افسردگیعلایم افسردگیدیدگاه‎ها و مکاتب مرتبط با افسردگیپژوهشهای انجام شده پیرامون...

بررسی والدین و مسئولین مدارس در جهت كاهش مشكلات تربیتی و اخلاقی 0

بررسی والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی و اخلاقی

فهرست مطالب :فصل اولمقدمهبیان مسئلهتعاریف عملیاتی فصل دومپیشینه تحقیق فصل سومآزمودنیهاطرح پژوهشیابزاراندازه گیریروش جمع آوری اطلاعاتی فصل چهارمیافته های پژوهشیبحث درباره یافته ها فصل پنجممحدودیتهاپیشنهادات و کاربردخلاصه و نتیجه گیری فهرست منابع قسمتی از متن :پژوهش وکنجکاوی از تمایلات طبیعی...