تهران آی پی

مقاله بررسی نحوه تولید مس و تركیب سرباره در كارگاه باستانی فلزكاری كمجان 0

مقاله بررسی نحوه تولید مس و ترکیب سرباره در کارگاه باستانی فلزکاری کمجان

مقاله بررسی نحوه تولید مس و ترکیب سرباره در کارگاه باستانی فلزکاری کمجان چکیده: روستای کمجان در شهرستان نظنز استان اصفهان از مناطق مهم باستانی ذوب فلزات در ایران است. مطالعات باستانشناسی بر روی قطعات...

مقاله بررسی اثر آسیای کم انرژی میانی بر مشخصات ذرات بسیار ریز مغناطیسی هگزافریت باریم 0

مقاله بررسی اثر آسیای کم انرژی میانی بر مشخصات ذرات بسیار ریز مغناطیسی هگزافریت باریم

مقاله بررسی اثر آسیای کم انرژی میانی بر مشخصات ذرات بسیار ریز مغناطیسی هگزافریت باریم تهیه شده به روش هم رسوبی چکیده: ذرات بسیار ریز هگزافریت باریم با استفاده از روش مکانیکی- شیمیایی توسط محلول...

مقاله اثر توام پیریدین و یدید پتاسیم به عنوان باز دارنده خوردگی فولاد 0

مقاله اثر توام پیریدین و یدید پتاسیم به عنوان باز دارنده خوردگی فولاد

چکیده: دراین تحقیق میزان بازدارندگی پیریدین به تنهایی و مخلوطی از پیریدین و یدید پتاسیم روی فولاد در اسید کلرئیدریک یک مولار با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی پتاسیودینامیک Ac امپدانس و روش غوطه وری بدست...