برچسب: آزمون هاي رواني

پایان نامه بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانها 0

پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانها

پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانها چکیده:  هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد. با توجه به موضوع پژوهش سوالاتی در...