برچسب: اجزاء

اجزاء و ارزشیابی یادگیری 0

اجزاء و ارزشیابی یادگیری

اجزاء و ارزشیابی یادگیری انتخاب و اجرای فعالیت های یادگیری روش ها و تکنیک های مختلف ارائه آموزشی برای انتقال مواد آموزشی که باید توسط مخاطب آموخته شود، در دسترس است. تکنیک ها روشهایی...