برچسب: انواع

تئوری یادگیری و انواع آن 0

تئوری یادگیری و انواع آن

تئوری یادگیری و انواع آن ]مقدمه[ این متن بر دو نظریه اصلی تمرکز دارد. نظریه اول (H1) مربوط می شود به یادگیری درون سازمانی (intra – organizational learning)  که بر اثرات شاخصهای سازمان یادگیرنده...