برچسب: حرکات توده ای وانواع ان

فرسایش و انواع ان 0

فرسایش و انواع ان

فرسایش و انواع ان این فایل حاوی ۱۰۵ اسلاید میباد و توضیح و بررسی کامل هوازدگی وانواع ان فرسایش و تعریف ان،فرسایش ابی وانواع ان،فرسایش بادی و انواع ان،فرسایش یخچالی و میزان ان درایران...