برچسب: حرکات پوسته زمين

ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان 0

ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان

ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان بخشی از متن اصلی : فهرست مطالب عنوان     صفحه چکیده فارسی         1 مقدمه     2 فصل اول : زمین لرزه های تاریخی و قرن جاری منطقه مورد مطالعه ۱-۱      ...