برچسب: حسابداري مالياتي

حسابداری مالیاتی 0

حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی مالیات مبلغی است که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و معمولاً متناسب با میزان درآمد ، و یا ثروت آن...