برچسب: حقوق تطبیقی

بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي 0

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی بخشی از متن اصلی : مقدمه : ۱٫ مفهوم سیاست جنایی : امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار...

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا 0

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا بخشی از متن اصلی : بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا قاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه[۱] که...

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت 0

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت بخشی از متن اصلی : مقدمه تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به...

ایقان وجدان قاضی  مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام حقوق ایران و فرانسه 0

ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام حقوق ایران و فرانسه

ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام حقوق ایران و فرانسه بخشی از متن مقدمه : مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً...

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان 0

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان بخشی از متن اصلی : پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علیرغم شدت و حدت آن‌، در...