برچسب: خاک

تحقیق پیرامون خاک و آبیاری 0

تحقیق پیرامون خاک و آبیاری

قسمتی از متن: منظور از رشد گیاه توسعه تدریجی اندامهای گیاه بوده که آنرا می توان به صورت مختلف از قبیل وزن خشک ، طول، ارتفاع یا قطر اندازه گیری نمود. در این اندازه...

خاک 0

خاک

خاک مراحل مختلف آزمایش خاک   آزمایش تحکیم : هدف از انجام آزمایش تحکیم، تشخیص شدت و میزان نشت در خاک‌های رسی می‌باشد. در این آزمایش نمونه خاک در درون یک هسته فلزی و...