برچسب: خرابیها

نقش زن در توسعه 0

نقش زن در توسعه

نقش زن در توسعه مقدمه: بعد از نادر شاه روابط خارجی ایران از توسعه‌ای که در زمان  او پیدا کرده بود کاسته شد و محدود به مسائل مربوط به سرحدات عثمانی و نمایندگیهای تجارتی...