برچسب: خرید

خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دو 0

خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دو

مقدمه :به نام او که هستی و کائنات را آفرید. به نام او که با نشانه‌هایی انسانهای غافل را از خواب غفلت بیدار می‌دارد. خواب و مرگ آیت خداوندی است که همواره مورد توجه...