برچسب: خط آسمان

ارتباط نما با درونو بیرون بنا 0

ارتباط نما با درونو بیرون بنا

ارتباط نما با درونو بیرون بنا این پروژه به بررسی نما و ارتباط آن بادرون و بیرون بنا می پردازد.تمامی نماها را بررسی کرده و گریزی هم به نماهای معماری دوره اسلامی میزند.شامل مجموعه...