برچسب: خودکارآمدی عمومی

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی(شرر و همکاران) 0

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی(شرر و همکاران)

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی(شرر و همکاران) این مقیاس توسط شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنتیک – دون، جاکوبس و راجرز (۱۹۸۲) با اهداف زیر ساخته شده است: اول اینکه ابزاری برای پژوهش­های بعدی تهیه گردد. دوم...