برچسب: دادگاه عمومی 218 ص

گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی 0

گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی

گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی فصل اول نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه ۱۳ دادگاه عمومی            نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام...