برچسب: داد و ستد

قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي 0

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بخشی از متن اصلی : مقدمه قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزش‌های حاکم بر یک جامعه تدوین می‌شود. بدیهی است که این ارزش‌ها...