برچسب: داروين

فوبی (هراس) 0

فوبی (هراس)

فوبی (هراس) مقدمه: بشر در مسیر تکامل برای مقابله و تسلط برآن به ابزارهای قاطعی مجهز شده است که هر یک برای بقای او اهمیت بسیاری داشته‌اند. زمانی که این ویژگی‌ها را بررسی می...