برچسب: دامداری

زندگی عشایری 0

زندگی عشایری

زندگی عشایری چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر نظریات عزیز کیاوند مشکل ما شیوه تولید است نه کوچ یا اسکان، این شیوه تولید عشایری است که هماهنگی خود را با مقتضیات زمان از دست داده...