برچسب: دانلود تحقی

مقاله پولشویی از دیدگاه كنوانسیون پالرمو 0

مقاله پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو

توضیحات:قابل استفاده در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بعنوان کار تحقیقی و سمیناردارای پنج بخش مجزا به صورت فهرست بندی شده و کاملا مرتبمجموع صفحات ۳۵ صفحه بدون احتساب صفحات فهرست و اول و...

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست 0

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

مقدمه:امروزه مباحث تخصصی و کاربردی در حوزه صنعت از وسعت شایان توجهی برخوردار است و با توجه به وجود رویه های مختلف در عملکرد عوامل مرتبط با امور محیط زیست انسانی، برقراری ارتباط و...