برچسب: دانلود پروژه کتیا

انبردست طراحی شده در سالیدورک 0

انبردست طراحی شده در سالیدورک

انبردست طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار...

چاقوی نان طراحی شده در سالیدورک 0

چاقوی نان طراحی شده در سالیدورک

چاقوی نان طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم...

کاتر طراحی شده در سالیدورک 0

کاتر طراحی شده در سالیدورک

کاتر طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار...

کمک فنر طراحی شده در سالیدورک 0

کمک فنر طراحی شده در سالیدورک

کمک فنر طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم...

گیره طراحی شده در سالیدورک 0

گیره طراحی شده در سالیدورک

گیره طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار...

در بازکن طراحی شده در سالیدورک 0

در بازکن طراحی شده در سالیدورک

در بازکن طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم...

گیره طراحی شده در سالیدورک 0

گیره طراحی شده در سالیدورک

گیره طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار...

گیره و قرقره طراحی شده در سالیدورک 0

گیره و قرقره طراحی شده در سالیدورک

گیره و قرقره طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و...

عینک طراحی شده در سایدورک 0

عینک طراحی شده در سایدورک

عینک طراحی شده در سایدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار...

قالب قاشق طراحی شده در سالیدورک 0

قالب قاشق طراحی شده در سالیدورک

قالب قاشق طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم...