برچسب: روانشناسي

لکنت زبان 0

لکنت زبان

لکنت زبان مقدمه لکنت زبان یکی از مهمترین اختلافات گفتاری است که از کهنترین ادوار در میان جوامع بشری شایع بوده است. فردی که لکنت زبان دارد در بیان اصوات، هجاها و یا کلمات،...