برچسب: نرم افزار بیمه

نرم افزار بایگانی بیمه در (سی شارپ) 0

نرم افزار بایگانی بیمه در (سی شارپ)

نرم افزار بایگانی بیمه در (سی شارپ): با انتخاب گزینه ثبت اطلاعات بیمه گذار : میتوان اطلاعاتی شامل کد بیمه گذار نامنام خانوادگیکدملیآدرستلفن با انتخاب ثبت اطلاعات مالی : کد بیمه گذارشماره بیمه نامهتاریخ صدورمبلغ...