برچسب: نساجی

Structure and mechanics of woven fabrics 0

Structure and mechanics of woven fabrics

Structure and mechanics of woven fabricsThis chapter discusses and reviews the fundamental scienceand technology behind fabric structure and mechanics. The chapterintroduces the extent of knowledge regarding fabric deformations, suchas tensile, bending and shearing, and...

پروژه کارآفرینی در شركت نساجی 0

پروژه کارآفرینی در شرکت نساجی

چکیده:شرکت تک تاب ظریف در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسیده و از سال ۱۳۸۲ تولید خود به صورت عادی آغاز کرد. سهام این شرکت به میزان ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریالی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال...