برچسب: نسل دوم

حق توسعه وجهانشمولي حقوق بشر 0

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر بخشی از متن اصلی : چکیده: حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد...