برچسب: نسل سوم حقوق بشر

تحقیق حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر 0

تحقیق حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

چکیده:حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که...