برچسب: نشت

خاک 0

خاک

خاک مراحل مختلف آزمایش خاک   آزمایش تحکیم : هدف از انجام آزمایش تحکیم، تشخیص شدت و میزان نشت در خاک‌های رسی می‌باشد. در این آزمایش نمونه خاک در درون یک هسته فلزی و...