برچسب: نظارت مجلس

تحقیق حقوق مجلس شورا حقوق و تکالیف آن 0

تحقیق حقوق مجلس شورا حقوق و تکالیف آن

مقدمه:برای تشخیص و رفع نیازهای جامعه، گاهی اوقات نمایندگان مجلس پیشنهادهای خود را به مجلس ارایه و درمعرض بحث و بررسی قرار می دهند که به آن پیشنهادها در اصطلاح طرح می گویند. دربرخی...