برچسب: نظافت محیط كار

ایمنی سرویس های مهندسی 0

ایمنی سرویس های مهندسی

قسمتی از متن: وسایل حفاظت شخصی جایگزینی برای کنترل مهندسی یااقدامات عملی جهت رفع خطرات نیست. هنگامی که این اقدامات انجام شد. اگرمشخص شدکه روشهای کنترل عملی نیستندوسایل حفاظت شخصی موردنیازاست هنگامیکه خطراتی چون...