برچسب: نظام اجتماعی

تحقیق بحران سیاستهای جنائی كشورهای غربی 0

تحقیق بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

مقدمه:امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد . حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما...