برچسب: نظام بهسازی منابع انسانی

پایانامه بررسی عملکرد کارکنان در سازمان 0

پایانامه بررسی عملکرد کارکنان در سازمان

بیان مسئله :همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند. این مسأله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا می‌کند و آن اینست که کارکنان علاقه دارند...