برچسب: نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت 0

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

مقدمه:به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون...