برچسب: نظام

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران 0

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران مقدمه : در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع...