برچسب: پایان نامه مدیریت اجرایی

پایان نامه 0

پایان نامه

پایان نامه چکیده:هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر اهواز بود. نمونه این تحقیق شامل ۴۰ نفر از مدیران آموزش و پرورش...