برچسب: پروژه نقشه کشی صنعتی

کاتر طراحی شده در سالیدورک 0

کاتر طراحی شده در سالیدورک

کاتر طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار...

لگوی BMW طراحی شده در سالیدورک 0

لگوی BMW طراحی شده در سالیدورک

لگوی BMW طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم...

کمک فنر طراحی شده در سالیدورک 0

کمک فنر طراحی شده در سالیدورک

کمک فنر طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم...

لگوی مرسدس بنز طراحی شده در سالیدورک 0

لگوی مرسدس بنز طراحی شده در سالیدورک

لگوی مرسدس بنز طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و...

گیره طراحی شده در سالیدورک 0

گیره طراحی شده در سالیدورک

گیره طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار...

در بازکن طراحی شده در سالیدورک 0

در بازکن طراحی شده در سالیدورک

در بازکن طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم...

گیره طراحی شده در سالیدورک 0

گیره طراحی شده در سالیدورک

گیره طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار...

شمارنده طراحی شده در سالیدورک 0

شمارنده طراحی شده در سالیدورک

شمارنده طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار...

گیره و قرقره طراحی شده در سالیدورک 0

گیره و قرقره طراحی شده در سالیدورک

گیره و قرقره طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و...

انبردست طراحی شده در سالیدورک 0

انبردست طراحی شده در سالیدورک

انبردست طراحی شده در سالیدورک طراحی ۳ بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات  و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار...